Custom innovations      
 
 

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van DV-homesystems , gevestigd te Almere

1 Artikel 1 Definities
1.1 Onder "leverancier" wordt in deze voorwaarden verstaan: DV homesystems
1.2 Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met de koop van goederen, het leveren van diensten dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens leverancier heeft verbonden of te dien einde met leverancier in onderhandeling is.
1.3 Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: leverancier en afnemer.

2 Artikel 2 Algemeen
2.1 Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten van leverancier geschieden uitsluitend onder toepassing van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte , orderbevestiging of factuur.
2.3 Bijzondere bedingingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen en gelden slechts per geval.
2.4 leverancier is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Deze zullen worden gepubliceerd op www.DVhomesystems.nl.

3 Artikel 3  Gegevens en informatie
3.1 leverancier is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien afnemer alle door leverancier verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door leverancier gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat afnemer de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van afnemer.
3.2 afnemer is gehouden leverancier onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens en informatie.

4 Artikel 4 Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat leverancier een opdracht van afnemer schriftelijk bevestigt c.q. op het moment dat leverancier een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden leverancier slechts, indien hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
4.3 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5 Artikel 5 Intellectuele en industriële eigendom
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt leverancier de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, tekeningen, schetsen, monsters, berekeningen, stalen, modellen, programmatuur en offertes. Deze zaken blijven eigendom van leverancier en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

6 Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
6.3 Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier de afnemer hierover tevoren inlichten.
6.4 Eventueel meerwerk wordt apart gefactureerd onder de in artikel 7 genoemde  betalingsvoorwaarden. 

7 Artikel 7 Betaling
7.1 Voor elke overeenkomst geldt de algemene conditie:
Ingeval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 30 dagen na datum factuur. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
7.2 Verrekening is niet toegestaan.
7.3
Alle betalingen dienen te geschieden op een door leverancier aan te wijzen rekening.
7.4 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
7.5 Betalingen van afnemer strekken steeds primair tot voldoening van de door hem verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.
7.6 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
7.7 Gedurende de periode van zijn verzuim is afnemer over de openstaande vorderingen wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
7.8 Bij buitengerechtelijke invordering is afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 100,- .
7.9
Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft afnemer de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
7.10 Indien afnemer met enige betaling in verzuim is, is leverancier gerechtigd zijn prestaties op te schorten
7.11 In het geval van voortijdige ontbinding van de overeenkomst door afnemer is deze verplicht om leverancier 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte verkoopkosten en de winstderving. Bovendien is afnemer gehouden alle andere kosten, door leverancier gemaakt ter voorbereiding op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door leverancier geleden schade te vergoeden.
7.12  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8 Artikel 8 Aanbetaling en zekerheidstelling
8.1 Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen.
8.2 Leverancier is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van afnemer te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen. Afnemer verplicht zich de verlangde zekerheid binnen acht dagen te stellen.

9 Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien leverancier in het kader van deze verkoopovereenkomsten voor rekening en voor risico van afnemer werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen van leverancier geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die leverancier tegen afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in artikel 9.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van leverancier bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit welken hoofde dan ook nog tegen afnemer mocht hebben.
9.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen afnemer.
9.3 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens leverancier tekortschieten of leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

10 Artikel 10 Retentierecht en pandrecht
10.1 Leverancier is, tot het moment dat afnemer al zijn betalingsverplichtingen jegens hem integraal is nagekomen, jegens een ieder gerechtigd om voor rekeningen risico van afnemer zaken, documenten en gelden terug te houden.
10.2 Alle zaken, documenten en gelden die leverancier uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand van alle vorderingen die hij ten laste van afnemer heeft of zal krijgen.
10.3 Leverancier kan de hem in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen afnemer nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
10.4 Bij nietvoldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of indien daaromtrent overeenstemming bestaat onderhands.

11 Artikel 11 Levertijd
11.1 De door leverancier opgegeven (af)levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van deze (af)levertijd geeft afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

12 Artikel 12 Garantie
12.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, indien en voor zover haar (toe)leverancier een dergelijke garantie verstrekt.
12.2 Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, rust op leverancier slechts een garantieverplichting, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
12.3 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is leverancier in elk geval niet tot enige garantie gehouden, ingeval afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan al zijn verplichtingen jegens leverancier voldoet en ingeval afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier overgaat of doet overgaan tot reparatie, demontage of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak.

13 Artikel 13 Reclame
13.1 Afnemer dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele reclames moeten schriftelijk bij leverancier worden ingediend binnen 14 dagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van voorbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door afnemer aanvaard. 
13.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van afnemer niet op, behoudens voorzover leverancier aan afnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
13.3 Indien de reclame van afnemer, met inachtneming van het hierboven bepaald, gegrond is, heeft afnemer de keus tussen herlevering of - voor zover leverancier daarin ondanks deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling van afnemer toerekenbaar tekortschiet - gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden.

14 Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Behoudens door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld, is leverancier niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, persoonsschade of welke andere schade dan ook, die voor de afnemer en/of derden mocht ontstaan.
14.2 Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde zaken en/of installaties niet voldoen aan wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken en/of installaties.
14.3 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van afnemer en/of derden tot gevolg heeft gehad.
14.4 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is leverancier voor producten/zaken die hij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens de leverancier.
14.5 Werknemers van leverancier kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.
14.6  Leverancier
is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de onjuistheid, onvolledigheid of onvolkomenheid van gegevens, informatie, documenten en andere hulpmiddelen in welke vorm ook vastgelegd, door de afnemer of door derden aan Leverancier verstrekt in het kader van of ter uitvoering van de overeenkomst.
14.7  Leverancier is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van een overschrijding van de levertijd.              .                                                                                                                                                                                                             

15 Artikel 15 Vrijwaring
15.1 Afnemer dient leverancier volledig te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op leverancier zou kunnen rusten met betrekking tot door leverancier geleverde zaken of verrichte diensten.
15.2 Afnemer dient leverancier eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die leverancier onder zich heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

16 Artikel 16 Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
16.2 Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer van leverancier kan worden verlangd.
16.3 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
16.4 Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van leverancier, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij leverancier c.q. bij zijn leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare nietnakoming") door de leveranciers van leverancier, waardoor leverancier zijn verplichtingen jegens afnemer niet (meer) kan nakomen.
16.5 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is leverancier gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
16.6 Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
16.7 Leverancier is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat zijn prestatie geleverd had moeten zijn.

17 Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.